สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนพุ๊
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   บุ่นวันนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงวีรยา  ศรีวะโสภา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  บุ่นวันนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนากานต์  แสนใจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันชารา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายธนดล  อินทสีดา
2. เด็กหญิงสุภัสสร   ภักดีวิเศษ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  วลีประทานพร
2. นางนงรัก  กล้าหาญ