สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสีขาว
2. เด็กหญิงวิจิตรา  หงษ์ทอง
 
1. นางวารุณี  ทองย่อ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธัญญผล  วันดี
2. เด็กหญิงนิภาพร  พาพันธ์
 
1. นางเยาวรัตน์  เกษสร
2. นางสุรัตน์  มะลีจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. นายนิธินนท์  วิลัย
2. เด็กหญิงรัชนีกร  โตอุ่นเพชร
 
1. นางเยาวรัตน์  เกษสร
2. นางสาวพัชรภรณ์  ศรีสุริ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ชาคำไฮ
2. เด็กหญิงธนัชชา  สิงห์กวาง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาโสก
4. นางสาวปณิตา  แก้วสีขาว
5. เด็กหญิงยุวธิดา  อ่วมกุล
6. เด็กหญิงวิจิตรา  หงษ์ทอง
7. เด็กหญิงศศิธร  มูลจันทร์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  โมลา
9. นางสาวศิริขวัญ  โมลา
10. เด็กหญิงศุวิตา  นามบุรี
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สิงห์ทอง
12. เด็กหญิงสุทัตตา  หงษ์ทอง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เพี่ยก่ำ
14. เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงสวรรค์
15. นางสาวเบญจมาศ  นิ่มมาศ
 
1. นางส่องศรี  เจริญรบ
2. นางเสาวนีย์  ศรีอภิญญา
3. นางสาวนิภา  บรรณาลัย
4. นายแก้วสุข  เกษมสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สิงห์กวาง
2. เด็กชายธีรเทพ  โลภา
3. เด็กชายภัทรวุธ  สังข์ชาวนา
4. นายวิษนุ  พิจาร
5. เด็กชายศรายุ  ดอนคำไฮ
6. เด็กชายสิทธิเดช  ทำอุเทน
 
1. นายวีระชัย  จารย์รัตน์
2. นายภัทรพล  คำผาลา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  ทองบุญ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ขอสุข
3. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  คุณเจริญ
 
1. นางสาวนิภา  บรรณาลัย
2. นางสาววิจิตรา  หนูช้างเผือก
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติยา  ยมนา
2. เด็กชายพัฒนากร  ขอสุข
3. เด็กหญิงวิจิตรา  กลิ่นถาวร
 
1. นางสาวจันทรประภา  ดวงประภา
2. นางสาวเพชรลดา  สีหะวงศ์
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิศนุ  พิจาร
 
1. นางส่องศรี  เจริญรบ