สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูดินทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชรินภรณ์  ยมรัตน์
2. เด็กหญิงณิชากร  แจ้งสนาม
3. เด็กหญิงลัคณา  สีวา
4. เด็กหญิงเนตรชนก  วงศ์คำ
5. เด็กหญิงเบญจพร  บัวศรี
 
1. นายนราธิป  ชุมศรี
2. นางปัทมพร  ชุมศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กชายจิระนันท์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลีลานุช
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เทียบสี
4. เด็กหญิงศศิมา  หลุยภูงา
5. เด็กชายสันติธร  เครือแสง
 
1. นายวิทยา  แสนทวีสุข
2. นางสาวภิญญา  อนุพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิมา  หลุยภูงา
 
1. นายวิทยา   แสนทวีสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลีลานุช
 
1. นายวิทยา   แสนทวีสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ยมรัตน์
 
1. นายณรงค์  ศรีโพธิ์อุ่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โคตะขุน
 
1. นายณรงค์  ศรีโพธิ์อุ่น
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลัทธพล  คงศิริ
2. เด็กชายสันติธร  เครือแสง
 
1. นางสาวภิญญา  อนุพันธ์
2. นางทัศดาภรณ์  แสนทวีสุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 18 1. เด็กชายชนพัฒน์  อังสนุ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  สองสี
 
1. นางสาวภิญญา  อนุพันธ์
2. นางทัศดาภรณ์  แสนทวีสุข
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินตนา  เจาจารึก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพินท์ชุดา  ธาระมนต์
 
1. นางสาวภิญญา  อนุพันธ์
2. นางพวงเพชร  นนทมา