สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณาธิป  กะตะโท
2. เด็กชายคธาวุธ  บุตรใสย์
3. เด็กชายชัยพล  อดทน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สระกลาง
5. เด็กชายปริพนธ์  แกมนิรัตน์
6. เด็กหญิงพิญาดา  กาญจนะ
7. เด็กชายพีรพัฒน์  เวียงนนท์
8. เด็กหญิงวรางคณาง  นราธร
9. เด็กหญิงศิรินทรา  ทิพย์กระโทก
10. เด็กหญิงศิริวิมล  เดชา
 
1. นางเอมอร   บัวหลวง
2. นางสาวปริศนา  นามจันดา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดา  ช่างเกวียน
2. เด็กชายกิ่งกาญจน์  ภูสนาม
3. เด็กชายจักรรินทร์  คำปัน
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ศรีนวล
5. เด็กชายปริยากร  เศษโถ
6. เด็กชายเอกวุธ  เตจา
 
1. นายสุชาติ  ธัญญา
2. นางอุบลรัตน์  สัพโส
3. นางสาวปริศนา  นามจันดา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ภูสนาม
2. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีนวล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บำเรอ
 
1. นางติรัตน์  อบภิรมย์
2. นางรัตนาภรณ์  พิมพ์แพทย์