สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิตรธิวา  คำหินกอง
 
1. นางศิริเพ็ญ  ธรศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวอ
2. เด็กหญิงพิชญา  จวงโพนงาม
3. เด็กหญิงสวรส  โทสมบูรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  น้อยบัวทิพย์
2. นางอิ้ว  จำปา