สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิทธิวงษา
2. เด็กหญิงรวิสรา  แก้วอุทัศน์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ผดุงสันต์
 
1. นางปิ่นเพชร  ไชยประเสริฐ
2. นายวิชาญ  ไชยประเสริฐ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 20 1. เด็กหญิงชลธาร  เศษโถ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ยงคะวิสัย
 
1. นายวิชาญ  ไชยประเสริฐ
2. นางปิ่นเพชร  ไชยประเสริฐ