สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินพิลึก
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์ปาน
3. เด็กหญิงธิติยา  อึ่งชื่น
 
1. นางจิราณี  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวปาริฉัตร  โชติขันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทับทิม  สุขจิตร
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  อินพิลึก
3. เด็กหญิงปณิตา  ยอดเสนา
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  พระบรรจง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิตตังทะโย
 
1. นายสายันต์  ชำนาญสิงห์
2. นางสาวสายฝน  สระแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  นกพรม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  มงคลดี
3. เด็กชายธนวิทย์  ประโยชน์ศิริ
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  ผาเจริญ
5. เด็กหญิงนันทนา  บุญสม
6. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสม
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  พิจารณ์
8. เด็กหญิงปวีณา  ส่งกรม
9. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสงวิเศษ
10. เด็กหญิงสายฝน  วงศ์อามาตย์
 
1. นายสายันต์  ชำนาญสิงห์
2. นางปารณีย์  เอี้ยนมี
3. นางสาวสายฝน  สระแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวลอย
 
1. นายปัญญา  ป้อมยายับ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิติมา  ระบาเลิศ
 
1. นายปัญญา  ป้อมยายับ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทับทิม  สุขจิตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  โชติขันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงทับทิม  สุขจิตร
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ถิ่นทัพไทย
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ชัยปัญญา
2. เด็กชายปฏิวัติ  แสนดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เคาศรี
4. เด็กชายสถิตย์  บุตรวิเศษ
5. เด็กชายสิทธิเดช  กัดโกนา
 
1. นายณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์
2. นางจิราณี  ศรีบุญเรือง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวโรดม  ยอดเสนา
2. เด็กชายศักรินทร์  สระแก้ว
 
1. นายณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพร  ฤทธิหงส์