สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัติการณ์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงศรัณยา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงศิรพันธ์  พิมพ์ตะคลอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีระวรรณ
5. เด็กหญิงเพราพิลาศ  โจมเสนาะ
 
1. นางเพ็ญศรี  สุตะโท
2. นางสายเพชร์  ไชยเสนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชมภูนิช  ภูเวียง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ขันทะ
3. เด็กหญิงพัชราพร  พรหมลิ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  ศีลธรรม
5. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนหางหว้า
6. เด็กหญิงเก็จมณี  กำลา
 
1. นางอำภา  ใสกลาง
2. นางสาวพุทธวรรณ  นาพิมพ์
3. นางสาวพัชรี  ปัจจัย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุลีกร  แพงเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเทพ
3. เด็กหญิงภาวินี  เอ็นดู
 
1. นางสาวงามนิตย์  วงษ์วอ
2. นางสาวธนสร  พิมพ์ตะคลอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  ลาขุมเหล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยหนองแปน
3. เด็กหญิงลักขณา  จิตรคง
 
1. นางสาวงามนิตย์  วงษ์วอ
2. นางสาวธนสร  พิมพ์ตะคลอง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 13 1. เด็กชายจารุพัฒน์  บุญยเกียรติ
2. เด็กชายชุติพนธ์  พิมพ์ตะคลอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  อึ่งชื่น
 
1. นางสาวระพีพร  จันทโข
2. นางสาวพุทธวรรณ  นาพิมพ์