สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายนนธวัฒน์  นามมะลัย
 
1. นายธนภัทร  มูลคำน้อย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  พิมแพน
 
1. นายณัฐพงษ์  นาพิมพ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กชายปรีชา  ยอดดี
2. เด็กหญิงพัชราภา  อาษากิจ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เลิศแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญพาทำ
2. นางศิรินันท์  เครื่องพาที
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายปชัญญะ  พลนอก
2. เด็กชายภูมินทร์  หอมจันทร์
 
1. นายทองพูล  ประมูลจะโก
2. นายประกาย  หลักด่าน