สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จิตรนอก
2. เด็กชายชลัมพุธ  ชำนาญจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  นาพิมพ์
2. นายอาทิตย์  ช่างเสนา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทพร  โคตจันทึก
2. เด็กหญิงรวิสรา  แก้วราญ
 
1. นายประกาย  หลักด่าน
2. นายอาทิตย์  ช่างเสนา
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จิตรนอก
2. เด็กชายชลัมพุธ  ชำนาญจันทร์
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  บุญจันทร์
 
1. นายประกาย  หลักด่าน
2. นายทองพูล  ประมูลจะโก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายชลัมพุธ  ชำนาญจันทร์
2. เด็กหญิงศิริญญา  โคตจันทึก
3. เด็กหญิงอนุตรีย์  ต้นปิ่น
 
1. นางทัศนีย์  สืบสำราญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงขลิตา  ทองมา
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จิตรนอก
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วนรินทร์
 
1. นางทัศนีย์  สืบสำราญ
2. นางสุวิญญา  พันลำ