สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิชานันท์   คำยางจ้อง
 
1. นางพิสมัย  หอมกลิ่น
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฆรวัณณ์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์โพนสูง
3. เด็กหญิงภัสราพร  หนองศรี
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ท่าสิมมา
5. เด็กหญิงเนตรทราย  ชาติวง
6. เด็กหญิงเพียงดาว  ทวีกุล
 
1. นางจิราภา  กุลชาติ
2. นางมุกมณี  ทองบุ
3. นางวัชราภรณ์  ปิ่นละออ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วมา
2. เด็กหญิงนภัสราวตี  จันดาหงส์
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ไชยยันต์
 
1. นางจิราภา  กุลชาติ
2. นางสังวาลย์  ชุติพงษ์เลิศรังษ๊