สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนัชนัน  ชาตำแย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สิงธิมาตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายคติศักดิ์  หลวงลา
2. เด็กชายพีรภัทร  ปาโท
 
1. นายธนะศักดิ์  ชมเชย
2. นายสมาส  ปิ่นละออ