สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจิรา  โคตะมะ
 
1. นายอำพร  พูสี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติกร  ผลาผล
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายภูธเนศ  โพธิ์งาม
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอุเทศ  ไชยรัตน์
 
1. นางศรีสุดา  สุดาเดช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชโลธร  วงศ์เสนา
 
1. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 20 1. เด็กหญิงจงรัก  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ทวีนันท์
 
1. นายสุบัน  เย็นศิริ
2. นางอภิญญา  ธุระพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายจิรายุ  ดวงตา
2. เด็กชายบุลากร  สนิทพจน์
 
1. นายสมศักดิ์  ไชยเสนา
2. นายเกียรติศักดิ์  จันนา
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิชาติ  สุโพธิ์
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  สุโพธิ์
 
1. นางกัลยา  อวนศรี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีรัตนพันธ์
 
1. นางสาววิยะดา  จันดา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานนท์   บุญศรี
 
1. นางกัลยา  อวนศรี