สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศรินรัตน์  ละครหาญ
 
1. นางคำปุ่น  บุญพาทำ
2. นางคำปุ่น  บุญพาทำ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  หนันดูน
2. เด็กหญิงปาวรีย์  แสงเทพ
3. เด็กหญิงภัชราภา  ชัยลาภ
 
1. นางคำปุ่น  บุญพาทำ
2. นางวัชรินทร์  ปัสสาโก