สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ   ขันธ์ใกล้
2. เด็กชายพีระพงศ์   อุทัย
3. เด็กหญิงวิศรุตา   ด่านสมัคร
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิสาชล  เผ่าชัย
2. เด็กหญิงประกายแก้ว    อบเชย
3. เด็กหญิงปริศนา  คำแสนพันธ์
4. เด็กหญิงพรกนก   ใบบัวดง
5. เด็กหญิงภัทรลภา  ภาวัง
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วขาว
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  สิงห์นา
3. เด็กหญิงพรทิพา   ใบบัวดง
4. เด็กหญิงสุภาพร   พลรักษา
5. เด็กหญิงอริศรา   โยวะ
 
1. นางอรพร   วงศ์ดินดำ
2. นางวิภาภรณ์   เพียรนุลา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    แสนสุข
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ชานาม
3. เด็กหญิงอรนิภา   ธงภักดิ์
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  กันนิกา
2. เด็กชายสุธิวัส  จำนงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ผลภักดี
 
1. นางรัศมี   ยงยุทธ
2. นางพาโชค   สาภูเมือง