สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  นาล่อง
 
1. นายวรศาสตร์  สวนงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณภา  ภานา
 
1. นางอุไรรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สมทรัพย์
 
1. นางอุไรรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาณิศา  เที่ยงธรรม
 
1. นางประไพวรรณ  บุญสา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนวรรธน์  ลานรอบ
2. เด็กหญิงศรินญา  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงอัญมณี  ภูมิทัศน์
 
1. นางสาวโชติกา  จันทะบุดศรี
2. นางสาวชนัญญา  พิกุลศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิรินภา  หอมเย็น
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิลาเลิศ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   พิกุลศรี
2. นายอำคา  แสงงาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติกวิน  รัตแมด
2. เด็กชายอิสระ  ผารัตน์
 
1. นายประจักษ์  ลานรอบ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายปพน  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวงศ์สา
 
1. นางธีรญาณี  นาปองสี
2. นางชื่นจิต  กองขวัญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐริสา  พลสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายอาณัติ  เจริญราช
 
1. นายสวัสดิ์  นาปองสี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ภานา
2. เด็กหญิงรสริน  อินธิแสง
 
1. นายถาวร  แจ้งสนาม
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาอร   สุระโส
2. เด็กหญิงธีรดา  สีเที่ยง
3. เด็กหญิงปิยาพร  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางนิตยา   ปรักมาศ
2. นางรสริน  อินทะนิน