สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเขียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางบุญพริ้ง  หาญอาษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  คตภูธร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รางกาง
 
1. นางวิลัย  อรุโณ
2. นางสาวสาธิตา  มะลิสาร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กชายธนศักดิ์  จันฟ้าเลื่อม
2. เด็กชายธนสาร  จันฟ้าเลื่อม
3. เด็กชายเจษฏา  ขันแข็ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญแจ่ม
2. นางสาววันทนา  มีอดทน