สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีพลัง
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมอาษา
 
1. นางสุปราณี  กล้าหาญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงธันยพร  พลอยพะเนาว์
 
1. นางสุปราณี  กล้าหาญ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายนทีกานต์  กันหานุ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรพิมาย
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
2. นางสำเนียง  แผลงฤทธิ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธินันท์  หนองหาร
 
1. นางสำเนียง  แผลงฤทธิ์