สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนาวัตร์
 
1. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนาวัตร์
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ทรัพย์พจน์
4. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงศุชิราภรณ์  ธรรมวงษ์
6. เด็กหญิงสุภาภัทร  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางวรรณพร  ผลินยศ
2. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
3. นางเพลินจิต  วรรณสุทธิ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   ทวีนันท์
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ผิวอ่อน
3. เด็กชายอดิศร  ภูชัยแสง
 
1. นางฉลุลักษณ์  อุภัยศรี
2. นางเพลินจิต  วรรณสุทธิ์