สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สารบรรณ
 
1. นายสมพร  หงษ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปณิตา  น้อยห้างหว้า
2. เด็กชายพีรภัทร์  สอนคำดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีกลางเมือง
 
1. นายสมพร  หงษ์ศรี
2. นางสุลักษณ์  ภูวชินพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงเสนา
 
1. นางสาวประดับ  อุดม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกวลี  ทับแจง
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  สุจริต
 
1. นางนวลจันทร์  สุจริต
2. นางน้อม  โนนคำเฮือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงปรียาฉัตร  ภูสะอาด
3. เด็กหญิงวิยะดา  เนตรรักษ์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ดีพลงาม
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายนิสิต  เรืองตังญาณ
2. เด็กชายพีรพัฒ  เห็นสม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทะสิงห์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ดีพลงาม
2. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อัครบุตร
 
1. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงอ้อม  กุลวงษ์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ดีพลงาม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณภา  จันทร์ซ้าย
 
1. นางสาวอริษา  หนูโพนทัน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุวรรณวงษ์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ดีพลงาม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ละอองเอก
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  วรรณจรูญ
 
1. นางสาวประดับ  อุดม
2. นางสาวอภิญญา  พนมภูมิ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดีอำมาตย์
2. เด็กหญิงชนิสรา  นาคนวล
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิธรรมา
4. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วสมศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาสองชั้น
6. เด็กหญิงอธิชา  ชัยบุรี
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นายประยงค์  วิสูญ
3. นางสาวอภิญญา  พนมภูมิ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์   พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเบ้า
6. เด็กหญิงอ้อม  กุลวงค์
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
3. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรุณี  พันธ์โต
2. เด็กหญิงวาสนา  แซ่คู
3. นางสาวสุกัญญา  บัวทอง
 
1. นางเทียรทอง  มูลรัตน์
2. นางศิริลักษณ์  มูลละคร