สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศุพัชราภรณ์  ภาสิมมา
 
1. นางอมร  สุ่มมาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฑาศิริ  สาระกุล
2. เด็กหญิงสุธิตาภรณ์  ภาสิมมา
3. เด็กหญิงอมราพร  มณีกัลย์
 
1. นางอมร  สุ่มมาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จ่าคำ
 
1. นางชัชฎาพร  อินทะโชติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติภูมิ  โคทอง
2. เด็กชายวชริน  สวนมอญ
 
1. นางสุภาพ  พนรเขต