สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายสมจิตร  ทุมพร
 
1. นางอมร  สุ่มมาตย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กชายนพรัตน์  ผลาผล
2. เด็กชายนันธกานต์  ทุมพร
3. เด็กชายพิชเนตร  เคนตากแดด
4. เด็กชายภัทรพล  ศรีสมัคร
5. เด็กชายวรเทพ  เร็วรุด
6. เด็กชายเศรษฐภัทร  ยินทรัพย์
 
1. นายวิทูรย์  อุบลบาล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงภัทร์นฤน  ภูหนองโอง
2. เด็กหญิงวิริยา  บุญล้อม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิจิขากี
 
1. นางสุพนิดา  เพชรสุริยา
2. นางณัฐิมา  คำสวาสดิ์