สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  หงษ์โต
 
1. นางบัวคำ  จันทรดาสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารยา  นามไพร
 
1. นางบัวคำ  จันทรดาสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงธัญชนก  เทพเจริญ
 
1. นางบัวคำ  จันทรดาสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยา  แย้มส้ม
2. เด็กหญิงจังคนิภา  พลศิริ
3. เด็กหญิงธพรกมน  ทองโพธิ์
 
1. นางบัวคำ  จันทรดาสี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  หันชะนา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ทิพย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจเมือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.79 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบัณฑูร  มาระสา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันล้อ
 
1. นายมนชัย  เลิศพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายนวทิช  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงอภิญญา  หมายมี
 
1. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริสรา  อุปไพร
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สืบสิงห์
 
1. นายชินดนัย  แพงชารี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายพุฒิสรรค์  นพพล
2. เด็กหญิงศุภาพร  ถานัดดี
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจเมือง
2. นางลัดดา  ใจเมือง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายขงเบ้ง  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยปาน
3. เด็กชายเมธาวี  เนตรสิงห์
 
1. นายมนชัย  เลิศพันธ์
2. นางสิริกาญจน์  เลิศพันธ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายปราบปราม  ปัญจรักษ์
2. เด็กหญิงพิมลดา  โคตะริยา
3. เด็กชายเกรียงไกร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
2. นายพงศ์ภูมิศักดิ์  เสมียนกุล
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุพลขันธ์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สระบัว
3. เด็กหญิงอุษมา  ตาสุ่ย
 
1. นางมะลิวรรณ  พรมโสภา
2. นางชนันรัตน์  กำปันโน
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  ถานัดดี
2. เด็กหญิงพรธีรา  แพงคำรักษ์
 
1. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายชินวัฒ  งาสาร
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรสิน  จันทรพิทักษ์
2. นายเกรียงไกร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
2. นางพิสมัย  สนสมบัติ