สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารยา  นามไพร
 
1. นางบัวคำ  จันทรดาสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยา  แย้มส้ม
2. เด็กหญิงจังคนิภา  พลศิริ
3. เด็กหญิงธพรกมน  ทองโพธิ์
 
1. นางบัวคำ  จันทรดาสี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  หันชะนา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ทิพย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายนวทิช  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงอภิญญา  หมายมี
 
1. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริสรา  อุปไพร
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สืบสิงห์
 
1. นายชินดนัย  แพงชารี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายขงเบ้ง  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยปาน
3. เด็กชายเมธาวี  เนตรสิงห์
 
1. นายมนชัย  เลิศพันธ์
2. นางสิริกาญจน์  เลิศพันธ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายปราบปราม  ปัญจรักษ์
2. เด็กหญิงพิมลดา  โคตะริยา
3. เด็กชายเกรียงไกร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
2. นายพงศ์ภูมิศักดิ์  เสมียนกุล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จุพลขันธ์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สระบัว
3. เด็กหญิงอุษมา  ตาสุ่ย
 
1. นางมะลิวรรณ  พรมโสภา
2. นางชนันรัตน์  กำปันโน
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  ถานัดดี
2. เด็กหญิงพรธีรา  แพงคำรักษ์
 
1. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
2. นางวิรัชนี  บุญงอก
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรสิน  จันทรพิทักษ์
2. นายเกรียงไกร  รักษาภักดี
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
2. นางพิสมัย  สนสมบัติ