สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณาทอง
 
1. นางนิตยา  งอมสระคู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสอง
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สามพวงบุญ
3. เด็กหญิงพรรณธิดา  สอนภูงา
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิมมา
2. นางนิตยา  งอมสระคู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงกานติมา  ลออ
2. เด็กหญิงปริญญาพร  หล้าหัวหนอง
3. เด็กหญิงไปรยา  รามศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิมมา
2. นางนิตยา  งอมสระคู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุชดา  วงน้ำคำ
 
1. นายพุธ  สอนนอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พานทอง
 
1. นายบรรจง  คำมะณี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทุมจาน
2. เด็กหญิงภัทรสร  จันตัน
3. เด็กหญิงอภิสรา  สุขหนองหว้า
 
1. นายอภิวัฒน์  วลัยศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.8 ทอง 12 1. เด็กชายชนะกร  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญแข็ง
3. เด็กหญิงณิชารี  ศิริทา
4. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วสมบัติ
5. เด็กชายภูวดล  โสภณ
6. เด็กชายสมรรถชัย  จันบุรี
7. เด็กชายหัฐกร  ดงเย็น
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์สว่าง
9. เด็กชายเจษฎา  ผาสุขล้ำ
10. เด็กหญิงใบข้าว  เชื้อจิตร
 
1. นางอุดม  แฝงพงษ์
2. นางญาดา  ศรีสัจจา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงปณิดา  ยอมสะเทิน
2. เด็กหญิงอนุสรา  ผลาผล
 
1. นางญาดา  ศรีสัจจา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายณัชชรัตน์  ศิริทา
2. เด็กชายธนากรณ์  วันจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  ศรีหนองบัว
4. เด็กชายศรัณย์  สิมมี
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  กมลเลิศ
6. เด็กชายไชยวุฒิ  ดีภูงา
 
1. นายประภาศ  แผงอ่อน
2. นายพนมรุ่ง  งอมสระคู
3. นายอภิวัฒน์  วลัยศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภสร  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงนิทธิวดี  ฤกย์ยาม
3. เด็กหญิงอนันภรณ์  มุขมนตรี
 
1. นางอุดม  แฝงพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สิมมา
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กชายคุณาสิน  วงค์ท้าว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์กิ่งทิพย์
3. เด็กหญิงอารียา  หัวโนนม่วง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อุตรา
2. นางสาวขนิษฐา  สิมมา