สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณาทอง
 
1. นางนิตยา  งอมสระคู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสอง
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สามพวงบุญ
3. เด็กหญิงพรรณธิดา  สอนภูงา
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิมมา
2. นางนิตยา  งอมสระคู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงกานติมา  ลออ
2. เด็กหญิงปริญญาพร  หล้าหัวหนอง
3. เด็กหญิงไปรยา  รามศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิมมา
2. นางนิตยา  งอมสระคู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุชดา  วงน้ำคำ
 
1. นายพุธ  สอนนอก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงปณิดา  ยอมสะเทิน
2. เด็กหญิงอนุสรา  ผลาผล
 
1. นางญาดา  ศรีสัจจา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายณัชชรัตน์  ศิริทา
2. เด็กชายธนากรณ์  วันจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  ศรีหนองบัว
4. เด็กชายศรัณย์  สิมมี
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  กมลเลิศ
6. เด็กชายไชยวุฒิ  ดีภูงา
 
1. นายประภาศ  แผงอ่อน
2. นายพนมรุ่ง  งอมสระคู
3. นายอภิวัฒน์  วลัยศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภสร  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงนิทธิวดี  ฤกย์ยาม
3. เด็กหญิงอนันภรณ์  มุขมนตรี
 
1. นางอุดม  แฝงพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สิมมา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กชายคุณาสิน  วงค์ท้าว
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์กิ่งทิพย์
3. เด็กหญิงอารียา  หัวโนนม่วง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อุตรา
2. นางสาวขนิษฐา  สิมมา