สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สารางคำ
 
1. นางสุจิตรา  เจริญราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญภิโย
2. เด็กหญิงสุธิดา  วดาพงษ์
3. เด็กหญิงเสาวรส  เขตบำรุง
 
1. นางสุเนตตา  แก้วไชย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สารางคำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คำภักดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.74 ทอง 8 1. เด็กหญิงอริสรา   อังสนุ
 
1. นางสุทารี    สมสุข
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สารางคำ
2. เด็กชายพงศกร  โคตรแสงอ่อน
 
1. นายสุชาติ  แก้วไชย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรเอกอมรินทร์    เหมัง
2. เด็กหญิงกฤติยากรณ์    สีระวงศ์
3. เด็กชายกฤษณพงษ์    ทวีนันท์
4. เด็กชายกิตติธัช   ออมอด
5. เด็กหญิงจิราภรณ์   สารางคำ
6. เด็กชายชาญวิทย์   คงเสนา
7. เด็กหญิงชินพร    คำสอง
8. เด็กหญิงณัฐธิชา    กุลวงษ์
9. เด็กหญิงณัฐวดี    ไชยวัน
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    งามสะพรั่ง
11. เด็กชายดนัย    อ่อนศิริ
12. เด็กชายธณิสรณ์   เอ็มประโคน
13. เด็กชายธนพัฒน์   สมอนา
14. เด็กชายธนภัทร    แสงทอง
15. เด็กชายนพพร   วรรณศิลป์
16. เด็กหญิงนภิสดา   เฉนียง
17. เด็กชายนิธิชัย   ทวีนันท์
18. เด็กหญิงปริตา   ปรึ่มพิมาย
19. เด็กชายพงศกร   เฉนียง
20. เด็กหญิงพัตรพิไล   อุดมคำ
21. เด็กชายพีรพงษ์    เกณฑ์สาคู
22. เด็กชายพุทธชาด    พนมเขต
23. เด็กชายพุทธรักษา   ไข่สังข์
24. เด็กชายภูบดินทร์    โพพยัคฆ์
25. เด็กชายภูวดล   วรรณคำ
26. เด็กชายรดิศ    พรมสุทธิ
27. เด็กหญิงรินยา    ศักดิ์คำดวง
28. เด็กหญิงวนิดา  ประชากลาง
29. เด็กชายวัชรชัย   บูรณ์เจริญ
30. เด็กหญิงศดานันท์   คงแสงทอง
31. เด็กหญิงศศิมาภรณ์   เสริมทรัพย์
32. เด็กหญิงศิรินยาพร   ไข่สังข์
33. เด็กชายสนธยา   ศิริรัมย์
34. เด็กชายสัญญา    นาโพธิ์
35. เด็กชายสันติภูมิ   มณีสาร
36. เด็กหญิงสุพรรษา   จารย์คูณ
37. เด็กชายสุริยา   คำภูเมือง
38. เด็กชายอภินันท์   แสงสงค์
39. เด็กชายเดชอุดม    เฉนียง
40. เด็กหญิงแจ่มนภา   ปัททุมมา
 
1. นาย มงคล    วันภักดี
2. นายอำไพ  หาพันธุ์
3. นายนรินทร์  ไชยราช
4. นางสุจิตรา  เจริญราช
5. นางนีนาถ  มะลา
6. นางสุทารี  สมสุข
7. นายวิรัตน์  ดวงปาโคตร
8. นายจรูญ  ศรีสนไชย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีระวงศ์
2. เด็กชายจิรายุทธ   สารางคำ
3. เด็กชายชนัสติพัฒน์   จันทร์หอม
4. เด็กหญิงชลธิชา   กองเกิด
5. เด็กชายชานนท์   มูลตรี
6. เด็กหญิงชุดาพร    พิลาป
7. เด็กชายณรงค์   วันกิ่ง
8. เด็กหญิงณัฐริกา   บุญภิโย
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยวัน
10. เด็กชายธนวัฒน์   คำสอง
11. เด็กชายธวัชชัย   จารย์คูณ
12. เด็กชายธีรศักดิ์    วิเศษจันทร์
13. เด็กหญิงนิดาวรรณ    แท่นทอง
14. เด็กชายปฏิภาณ   ทองคำพานิช
15. เด็กหญิงปฐมาวดี   ทวีนันท์
16. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  รัตนแสง
17. เด็กชายพงศกร   โคตรแสงอ่อน
18. เด็กหญิงพฤษสุดา    ขนันไพร
19. เด็กหญิงพักตรพิไล  อุดมคำ
20. เด็กชายรดิศ  พรมสุทธิ
21. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ทับชาลี
22. เด็กชายวรวุฒิ   พิมพ์ปรุ
23. เด็กชายวัชรชัย  บูรณ์เจริญ
24. เด็กชายวิทยา   นามวงษา
25. เด็กชายวิศิษฐ์   วงษ์สนิท
26. เด็กชายศรายุทธ   อุดทา
27. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   ทัพยูง
28. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ไชยศักดิ์
29. เด็กชายสัจจพล   หาพันธุ์
30. เด็กชายสินสมุทร   เสียงสาย
31. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญภิโย
32. เด็กชายสุจิตรา   วดาพงษ์
33. เด็กหญิงสุธิดา   วดาพงษ์
34. เด็กหญิงสุพรรษา  จารย์คุณ
35. เด็กชายอนันดา   มาตรศรี
36. เด็กหญิงอภัสรา   ปาเส
37. เด็กหญิงอรอุมา   วิลา
38. เด็กชายอาทร  งามทอง
39. เด็กชายเกษมศักดิ์   ดวงมะลา
40. เด็กหญิงเสาวรส   เขตบำรุง
 
1. นายมงคล  วันภักดี
2. นางสุเนตตา  แก้วไชย
3. นายสุชาติ  แก้วไชย
4. นางสาวจันทร์จิรา  คำภักดี
5. นายขวัญชัย  สมสุข
6. นางสาวฉัตรฤดี  ศรีสนไชย
7. นายประสิทธิ์  สีลาเหลี่ยม
8. นางเตือนใจ  วรรณศิลป์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาศราภรณ์  แสงสงค์
2. เด็กหญิงศศิธร  พ่อค้า
 
1. นายขวัญชัย  สมสุข
2. นางสุทารี  สมสุข
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   สีระวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   สารางคำ
3. เด็กหญิงณัฐวดี   ไชยวัน
 
1. นางสุจิตรา    เจริญราช
2. นางนีนาถ   มะลา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ทับชาลี
2. เด็กหญิงสุจิตตรา   บุญภิโย
3. เด็กหญิงอรอุมา    วิลา
 
1. นางสุเนตตา  แก้วไชย
2. นายสุชาติ    แก้วไชย