สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  โพธิวรรณา
 
1. นางลมุล  จงคูณกลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชนันท์  สายคำ
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา  นันทราช
3. เด็กหญิงอริญญา  อภิเนตร
4. เด็กหญิงเพชรฤดี  สังฆะกาโร
5. เด็กหญิงโสภิตา  นาคแดง
 
1. นางลมุล  จงคูณกลาง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัสราพร  นาศพัฒน์
2. เด็กชายยศภัทร  ทองขัน
 
1. นายอารมย์  จันชารา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำกอง
 
1. นางลมุล  จงคูณกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายอโณทัย  พิมโพชา
 
1. นายเสวตร  วรวงศ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฎา  เลื่อนแก้ว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรรอง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สายประดิษฐ์
4. เด็กชายนิโรธ  ศรีมณีสวัสดิ์
5. เด็กชายอภิชาติ  จุฬาคำ
6. เด็กชายเจษฎา  บุตรเกษ
 
1. นายสวัสดิ์  สอนสนาม
2. นายเสวตร  วรวงศ์