สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงนิลยา  บุตรพรหม
 
1. นางรัชนี  ไชยแหม่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจกล้า
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ตลับงา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนากร  วรวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  กอนจันดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ภูแผ่นนา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เดชบุรัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศิวกร  ไทยโสภา
 
1. นางสาวอรพรรณ  โพนวิบูลย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายชยากร  ดีผาย
2. เด็กชายพัชรพล  บาลศิริ
 
1. นายรัฐราชภูมิ  มูลพงษ์
2. นางสาวณัฐลภัส  สิทธิสาร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีทะโร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  หอมวงษ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วมงคล
 
1. นางสุจิตรา  ต้นเขียว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 18 1. เด็กหญิงปัญธิยา  อาจุฬา
 
1. นางกฤษณา  ปิ่นทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกษมาวดี  เหวห้วย
2. เด็กชายภาณุวัตร  สิงหบุตร
 
1. นางสาวภัทรี  บุญศร
2. นายศุภเดช  ชูจิตร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ดีผาย
2. เด็กหญิงศุภนิดา  หาสีงาม
 
1. นางสาวยุภาวดี  นุ่นปิ่นปักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปารัชญ์  จันทะคาม
 
1. นางพัชรา  บูรมาตย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายทรัพย์มนตรี  สายจันทร์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  แหลมอาทิตย์
 
1. นางสาวอนุสรา  มะลาขันธ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายขจรพัฒน์  สุมชาวง
2. เด็กชายพงศพัฒน์  พินิจงาม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เดชบุรัมย์
2. นางสาวออนอิน  สุพมาตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ชนะศรี
2. เด็กชายเมทนีดล  ดีเสริม
 
1. นางสาวอนุสรา  มะลาขันธ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ประเศียรมือ
2. เด็กชายภีมากร  พุทธมี
3. เด็กหญิงสิริภัทร  กาสิงห์
 
1. นางจารุวรรณ  ใจภักดี
2. นางสาวดรุณี  ศิลาเกษ