สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงกษมาวดี  เหวห้วย
2. เด็กชายภาณุวัตร  สิงหบุตร
 
1. นางสาวภัทรี  บุญศร
2. นายศุภเดช  ชูจิตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ชนะศรี
2. เด็กชายเมทนีดล  ดีเสริม
 
1. นางสาวอนุสรา  มะลาขันธ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ประเศียรมือ
2. เด็กชายภีมากร  พุทธมี
3. เด็กหญิงสิริภัทร  กาสิงห์
 
1. นางจารุวรรณ  ใจภักดี
2. นางสาวดรุณี  ศิลาเกษ