สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายธีระวัฒน์  วิชัย
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุญคุ้ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  ชนะพันธ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  โสบุญมา
4. เด็กหญิงอัญญาณี  อันสังหาร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้ววงศา
 
1. นายนิรุตย์  คัตทะเนตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กชายวรชัย  ชัยรัตน์
 
1. นายนิรุตย์  คัตทะเนตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐฐานันท์  ขันสู้การ
2. เด็กชายพชรวิชญ์  จำรัสศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แก่นโมก
 
1. นายถวัลย์  บุตรศาสตร์