สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์
 
1. นางสาววณัชยา   โชติขันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชยุตรา  สุทธิธรรม
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สุขกวี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามมนตรี
 
1. นายสมรักษ์   ศรีนวล
2. นายนพศักดิ์   สุวรรณโพธิ์คำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โคตะลุนาม
 
1. นายยุทธนา   โกศัลวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กชายรพีภัทร   สูงรัง
 
1. นางบุญครอง  เนื่องขันตรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 18 1. เด็กชายวชิร  ชาวเวียง
 
1. นางนิรมล   ทิศคำ