สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทรานิตย์
 
1. นางสาววณัชยา  โชติขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิญาดา   ดะนัย
 
1. นายประจวบ   แถลงธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงดุสิตา   เสาโมก
2. เด็กหญิงปริณดา  เชาว์ฉลาด
 
1. นายประจวบ   แถลงธรรม
2. นางสุวรรณา  ชัยอาวุธ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภดา  สนามโพธิ์
2. เด็กหญิงสิตานันท์   จันทะริมา
3. เด็กหญิงเกศกนก  ภาษี
 
1. นายกฤศธนัช   ราชบัวผัน
2. นายชัยณรงค์   อุทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  หันตุลา
2. เด็กหญิงสุพรรณณี  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  หาญชะนะ
 
1. นายสมรักษ์   ศรีนวล
2. นางสาวพรพิมล   จันทะบาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.95 ทอง 7 1. เด็กชายปิยเชษฐ์   สอนลา
2. เด็กชายรัฐพงษ์   จงเทพ
3. เด็กชายรัฐภูมิ   ผินตะลาการ
4. เด็กชายศิรภัทร   สาระดำ
5. เด็กชายสมโชค   เนตรวงศ์
 
1. นางสาวดวงกมล   นักทำนา
2. นายสุริยา   วรรณสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   หันตุลา
2. เด็กหญิงญาราภรณ์   สังกะสิงห์
3. เด็กหญิงทิชากร   วงศ์มีศักดิ์
4. เด็กหญิงธันยพร   ไชยพฤษ
5. เด็กหญิงปวีณา   ดวงโสภา
6. เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา
7. เด็กหญิงพิชญาภัค   ซิ้มอิ่ม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์   จันทรานิตย์
9. เด็กหญิงวรัทยา   คำโพธิ์
10. เด็กหญิงอภิชญา   อาหาสิเม
 
1. นางมาลัย  เจ้าแก่นแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  เจ้าแก่นแก้ว
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราพร   ไวเขตร์การ
2. เด็กหญิงชญานิศ    สิทธิ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พารารัมย์
4. เด็กหญิงณัฐพร    สัตนันท์
5. เด็กหญิงณิชกุล    อุทก
6. เด็กหญิงนันทกานต์    นิลสมบูรณ์
7. เด็กหญิงปริญญารัตน์   อิทธิภักดิ์
8. เด็กหญิงภาสินี   กุลฝ้าย
9. เด็กหญิงมลฤดี   ชมชื่น
10. เด็กหญิงมาริษา  จันทร์เทศ
11. เด็กหญิงวรนุช   ประทุมทอง
12. เด็กหญิงวราลักษณ์   วรพนม
13. เด็กชายวิเชษฐ์   แก้วตา
14. เด็กหญิงอาทิตยา    เดือนขาว
15. เด็กชายเมธัส    ถวิลไพร
 
1. นางมาลัย   เจ้าแก่นแก้ว
2. นายณัฐพงษ์   เจ้าแก่นแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ถีระมัด
 
1. นางบุบผา  ยมนัตถ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา
 
1. นางชวนพิศ  สุขประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปพิชญา   ธงศรี
 
1. นางบุญครอง  เนื่องขันตรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายอำนาท  บาลศิริ
 
1. นางนิรมล   ทิศคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายจักษฏาวุฒิ  ถึงสุข
 
1. นางปาริชาติ  ทองศิริรัตน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร   บริวงษ์
 
1. นางนิรมล    ทิศคำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ดลดา
2. เด็กชายกิตติธัช   นิลไชย
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  กองเทียม
4. เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันทร์หยวก
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์  อนุไพรวรรณ
6. เด็กหญิงชิดชนก   ดวงชมภู
7. เด็กชายชินบุตร   ชัยอาวุธ
8. เด็กหญิงซามิร่า   คาทูน ข่าน
9. เด็กหญิงฐิติมา   เคาวะลึก
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์   จับตะเฆ้
11. เด็กหญิงณัฐณิชา   อุทก
12. เด็กชายธนภัทร   ศรีสุข
13. เด็กชายธนวัฒน์   บุญศรีสุข
14. เด็กชายธนวินท์  สัตตนันท์
15. เด็กหญิงธันย์ชนก   ภูมิเรือง
16. เด็กหญิงปัณณธร  จันทะริมา
17. เด็กชายพงศกร  สตินันท์
18. เด็กหญิงพรรษา  นักลำ
19. เด็กหญิงพัตรพิมล   นันตะเคน
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   โทมี
21. เด็กหญิงภัทรมล   ขันโมลี
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิลพาทย์
23. เด็กชายรัฐภูมิ   พงไพร
24. เด็กชายวงศกร  เกตุบุตร
25. เด็กหญิงวรัญญา   ลุนอินทร์
26. เด็กชายวรัทยา   นาศพัฒน์
27. เด็กหญิงวันทกานต์   สุขยานุดิษฐ์
28. เด็กหญิงวิลาสินี   จันทวี
29. เด็กหญิงวิไลพร   พิมพ์รัตน์
30. เด็กชายศักดิ์ณฤทธิ์  โนภาศ
31. เด็กชายศุภวัทน์   มูลกิตติ
32. เด็กชายศุภสิทธิ์  ปากวิเศษ
33. เด็กหญิงสุชานันท์  ดงงาม
34. เด็กหญิงสุภิสรา   นนทะสิน
35. เด็กหญิงอนัญญา   วิสีปัฒน์
36. เด็กชายอนุชา  ภารไสว
37. เด็กหญิงอัจจิมา   วงษ์มะณี
38. เด็กชายอุภัยภัทร   ตาสุ่ย
39. เด็กหญิงเปรมฤทัย   ชัยแก้ว
40. เด็กหญิงเพชรลัดดา   กันยาเลิศ
 
1. นายวันฉัตร   ชาติประเสริฐ
2. นางรัชนีย์   ถนัดค้า
3. นางพัชริญา   มูลจันที
4. นางวัชรนันท์   ชาติประเสริฐ
5. นางสาวสมพิศ  ศิลารัตน์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์
2. เด็กชายณัฐพล   ดีงาม
3. เด็กหญิงธีรกัญญา   ประสิทธิ์สัตย์
4. เด็กชายธีรภัทร   เทพลิธิ
5. เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง
6. เด็กชายนิธิศ   โสภา
7. เด็กหญิงปาริตา   ปุริสาย
8. เด็กชายภาณุพงศ์   พื้นพันธ์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์   บรรณาลัย
10. เด็กหญิงสิริรัตน์   เข็มลา
 
1. นางสุภาภรณ์   โกศัลวัฒน์
2. นายประจวบ   แถลงธรรม
3. นายยุทธนา   โกศัลวัฒน์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายคริณทร์ภัฏ   อรรคฮาด
2. เด็กชายภาคิน   แย้มแสงฉาย
 
1. นางสาวดวงกมล   นักทำนา
2. นายสุริยา   วรรณสุข
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายพลวัฒน์    พิมพ์เสน
2. เด็กชายรณกร    ศรีทรัพย์
 
1. นางสาวดวงกมล   นักทำนา
2. นายสุริยา  วรรณสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชญานนท์  บุญหงษ์
2. เด็กชายยศสรัล  สุขกวี
 
1. นางสาวดวงกมล  นักทำนา
2. นายสุริยา  วรรณสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายอัตรพล  แทนคอน
2. เด็กชายัอัษฎาวุธ  แจ้งสุวรรณ
3. เด็กชายเสกสรร  มุงคุณ
 
1. นางรุ่งเรือง  พนิกรณ์
2. นางลำดวน  สันทัศน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงคำคม
2. เด็กหญิงฐิติพร   นามมนตรี
3. เด็กหญิงณัฐพร  มรกตอัมพรกุล
4. เด็กหญิงทิพย์รดา   แสนศรี
5. เด็กชายภูรินทร์   เหลืองอ่อน
6. เด็กหญิงอรปรียา   ชาระมาลย์
 
1. นางสายันต์   สายเชื้อ
2. นายประจวบ   แถลงธรรม
3. นางเขียน  วสุวัตน์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนองหาร
2. เด็กชายนฤดล  สร้างพล
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  เลาะหะนะ
 
1. นางสายันต์  สายเชื้อ
2. นางอวยชัย  สว่างวงศ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีฉายา
2. เด็กหญิงรวิวรรณ   ถวิลไพร
3. เด็กหญิงลิยา   ชื่นตา
 
1. นางอวยชัย    สว่างวงศ์
2. นางจารุภา  สิทธิจันทร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระ   เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงผกามาศ  มลาวาสน์
3. เด็กหญิงสุธิดา   จงชุมผา
 
1. นางสายันต์   สายเชื้อ
2. นางอวยชัย   สว่างวงศ์
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 4 1. เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ
2. เด็กชายจิรเมธี  เชื่อมั่น
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  บุญชิต
 
1. นางราตรี  พวงช้อย
2. นางสาวปีย์วรา  หาญวงษา
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัณณพร  สมชื่อ
2. เด็กชายภคิน  รัตนะสิริพร
3. เด็กหญิงสโรชา  อดกลั้น
 
1. นางอินทนิล  ขาวผ่อง
2. นางสุภานิต  สุวรรณเพชร
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   แท่นศิลา
 
1. นางรุ่งเรือง   พนิกรณ์
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชล  ศรีสอน
 
1. นางรุ่งเรือง   พนิกรณ์
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์จีน
2. เด็กชายวิทวัส  นพรัตน์
3. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  ฉวีคำ
 
1. นางรุ่งเรือง   พนิกรณ์
2. นางลำดวน   สันทัศน์
 
30 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  พระจันลา
2. เด็กชายปีดา  สิงห์สอน
 
1. นางสมใจ  เพชรดี
2. นางพัชริญา  มูลจันที
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   ตีประเคน
2. เด็กหญิงชลธิชา   สังกะษัตริย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   สุดาเดช
 
1. นางสายันต์   สายเชื้อ
2. นางเขียน   วสุวัคน์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน   จันทร์ธรรม
2. เด็กชายพีรพันธ์  เพิ่มพูล
3. เด็กชายเสกสรร  มุงคุณ
 
1. นางรุ่งเรือง   พนิกรณ์
2. นางลำดวน   สันทัศน์
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์   มรรคนันท์
2. เด็กชายมทนะ   มะโน
3. เด็กชายอัทธพนธ์  โสภา
 
1. นางรุ่งเรือง   พนิกรณ์
2. นางลำดวน   สันทัศน์
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำไฮ
2. เด็กชายศิวกร   รู้เจน
3. เด็กหญิงศุภนุช   บรรณาลัย
 
1. นางสายันต์   สายเชื้อ
2. นางเขียน   วสุวัคน์
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตติมา  คำนาก่วม
 
1. นายวันฉัตร  ชาติประเสริฐ