สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายศราวุฒิ  แรกนา
 
1. นายสาคร  ทำหินกอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยิ่งงาม
 
1. นายวินัฐ  สุนสันเขต
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนันทิดา  สินสุพรรณ์
2. เด็กหญิงศวิตา  ไชยนา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ผดุงวาสน์
4. เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงอรธิชา  หงษ์หนองหว้า
6. เด็กหญิงอินทิรา  มาลำโกน
 
1. นางเพชรรัตน์  จินาศรีพูล
2. นางสาวดวงจันทร์  บุตรหินกอง
3. นายวินัฐ  สุนสันเขต
4. นายสาคร  ทำหินกอง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกเนตร  ดีพลงาม
2. เด็กหญิงพัชริดา  วงศ์ขุมดิน
3. เด็กหญิงวรรณา  เท่าสิงห์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  แฮกนา
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ไชยนา
6. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์หนองหว้า
 
1. นายสมชาย  เสนภูงา
2. นางสาวดวงจันทร์  บุตรหินกอง
3. นายทวี  ถาพร
4. นายณัฐพงศ์  สารสัย
5. นางเพชรรัตน์  จินาศรีพูล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรัญญา  หวังผล
 
1. นางเพชรรัตน์  จินาศรีพูล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีธร
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  สักโก
 
1. นายสาคร  ทำหินกอง
2. นายณัฐพงศ์  สารสัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  กลีบจำปี
2. เด็กหญิงวาสนา  ฉิมมา
 
1. นายทวี  ถาพร
2. นายณัฐพงศ์  สารสัย