สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยหินลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามจันทร์
2. เด็กชายมเหศักดิ์  หาญเสนา
3. เด็กหญิงวริยา  เลิศศรี
4. เด็กชายอาทิตย์  บุตรแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  มนตรี
 
1. นายสมคิด  คำสนาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงษ์วิโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  สินน้ำคำ
 
1. นายสมคิด  คำสนาม
2. นายภูษิต  ดีสองชั้น