สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กรสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุดเฉลียว
3. เด็กหญิงพรมษร  ผลาผล
 
1. นางสาวกัญญาลักษณ์   สุทธิสงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายปริญญา  คำแสง
2. เด็กชายภัทรนิษฐ์  วงค์เสนา
 
1. นางปิยสุดา   โสหนองบัว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงรัตน์
 
1. นางสาวเนตรชนก  อาจวิชัย