สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตต์  ตาดำนิล
 
1. นางละเอียด  แพงวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกดชกร  ใจภักดี
2. เด็กหญิงนิยากร  ลาวัลย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โต่นวุธ
 
1. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
2. นางละเอียด  แพงวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันธชัย  เลพล
2. เด็กชายอาคม  มุราชัย
3. เด็กชายโยธิน  วงศ์วังจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
2. นางประทุมวรรณ  จันทร์ศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลออรัตน์  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนบุญ
3. เด็กหญิงอิศริญากรณ์  คงทะวี
 
1. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
2. นางญาดา  ไชยแสน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญสงค์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญสงค์
3. เด็กหญิงชวินนุช  ไชยรินทร์
4. เด็กหญิงภวิภา  ชูสุข
5. เด็กหญิงสิริขวัญ  สีสนิท
 
1. นางประทุมวรรณ  จันทร์ศรี
2. นางสมพักตร์  บุราณรมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชานาฎ  ชมภู่
2. เด็กหญิงมลจริญา  ทำนา
3. เด็กหญิงลออรัตน์  จำปาเทศ
4. เด็กหญิงสุนิษา  อ่อนบุญ
5. เด็กหญิงอิศริญากรณ์  คงทะวี
 
1. นางประทุมวรรณ  จันทร์ศรี
2. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  แก้วเสน่ห์ใน
2. เด็กชายเบญจรงค์  วงศ์จำปา
 
1. นางสมพักตร์  บุราณรมย์
2. นางละเอียด  แพงวงศ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์ดอกรัก
2. เด็กชายกฤตเมธ  อาปาเส
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หมั่นบุญ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูสุวรรณ
5. เด็กหญิงนิชชาวัล  สุขวิพัฒน์
6. เด็กหญิงนุชรี  สุโพธิ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มวลคำลา
8. เด็กหญิงปุณยาพร  วงค์วังจันทร์
9. เด็กหญิงภณิตา  ดุลศิริชัย
10. เด็กหญิงรจนา  วงค์พรม
11. เด็กชายศรายุทธิ์  อินทร์เสนา
12. เด็กหญิงศุภิสรา  สีลา
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทร์แก้ว
14. เด็กหญิงอนงค์อร  ใสสะอาด
15. เด็กชายอภิรักษณ์  โพธิสาร
 
1. นางพรณี  พุธอุดร
2. นางปิยารักษ์  มีเทียน
3. นางสุกัลญา  ประทุมมัง
4. นางประทุมวรรณ  จันทร์ศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิชา  จินุพงค์
 
1. นางประทุมวรรณ  จันทร์ศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปองขวัญ  ปักเคทาติ
2. เด็กหญิงรัชนี  เหมือดนอก
 
1. นางพรณี  พุธอุดร
2. นางสุกัลญา  ประทุมมัง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงลออรัตน์  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงไปรยา  ทองดี
 
1. นางพรณี  พุธอุดร
2. นางสุกัลญา  ประทุมมัง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญสุดา  กงทัพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บานกลีบ
 
1. นางญาดา  ไชยแสน
2. นางพรณี  พุธอุดร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์   จันดาหงส์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โต่นวุธ
 
1. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
2. นางญาดา  ไชยแสน
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณวรรธ  ปฏิเส
2. เด็กชายอติวัชช์  โพธิ์นาแค
3. เด็กหญิงอริสรา  มณีจันทร์
 
1. นางพวงเพชร  วงษ์ชาดี
2. นายประเสริฐ  มีเทียน