สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  แก้วเสน่ห์ใน
2. เด็กชายเบญจรงค์  วงศ์จำปา
 
1. นางสมพักตร์  บุราณรมย์
2. นางละเอียด  แพงวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิชา  จินุพงค์
 
1. นางประทุมวรรณ  จันทร์ศรี