สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกิตติมา  คนาคม
2. เด็กหญิงวิยะดา  ผาเลียง
 
1. นางบังอร  นาคำ
2. นางสาวณิชกุล   บุตรฮาด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายตะวัน  ศรีรัตนพันธ์
2. เด็กชายนวรัตน์  สีโย
3. เด็กชายพิชัยวัน  นุ่นภักดี
4. เด็กชายพีรภัทร  จันแดง
5. เด็กชายวิชาญ  สาโรจน์
6. เด็กชายอนุพงษ์  โภคพานิช
 
1. นายกอร์ปเกียรติ   เขวาลำธา
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   บัวกด
3. นายสายันต์  พรมสูงยาง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  บัวดง
2. เด็กชายธนากร  อีสา
3. เด็กชายธีรพงษ์  ผลาผล
4. เด็กชายสุทธิชัย  สุจริต
5. เด็กชายอนันต์ธนาดล  พลศรี
6. เด็กชายอลงกรณ์  ไตรพงษ์
 
1. นายนพดล  แสงน้ำ
2. นายดวงจันทร์  แสงน้ำ
3. นายปริญธร  เทียมสิงห์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิพัตร  นุริตมนต์
2. เด็กชายพงศกร  บุญศักดิ์
3. เด็กชายภูวดล  บัวขาว
4. เด็กชายภูสิทธิ์  สักโก
5. เด็กชายศิวกร  ปัทมฤทธิ์
6. เด็กชายสุธินันท์  วงค์แดง
7. เด็กชายอิทธิพล  บัวแดง
8. เด็กชายเกษฎา  นิลเนตร
 
1. นายนพดล  แสงน้ำ
2. นางดวงจันทร์  แสงน้ำ
3. นายอาทิตย์   สามิบัติ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรพงศ์  กุหลาบศรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  แสงใส
 
1. นางมณีรัตน์  บุญทวี
2. นายอิทธิพล  บุญเดช
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญ   โคชา
2. เด็กชายประฏิพัทธ์   มูลพิมพ์
 
1. นายอิทธิพล  บุญเดช
2. นางสาวพรพรรณ  พลอาษา
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญ  โคชา
2. เด็กหญิงทอฝัน  พัฒทัยสงค์
3. เด็กชายพันทิวา  ผลาผล
 
1. นายอิทธิพล  บุญเดช
2. นางวิไลพรรณ  ไม้หอม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีมูล
2. เด็กชายอัครเดช  ศรีธร
3. เด็กหญิงเกตุนิญา  ลุนพิจิตร
 
1. นายสายันต์  พรมสูงยาง
2. นายปริญธร  เทียมสิงห์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดพังยาง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำหมอน
3. เด็กชายวินัย  ภูวงค์
 
1. นายสายันต์  พรมสูงยาง
2. นายบับภา  ธุระพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรประภา  ทองมี
2. เด็กหญิงวรัทยา  ผลาผล
3. เด็กหญิงอารียา  พรมพิลา
 
1. นายปริญธร  เทียมสิงห์
2. นายบัณฑิต  สุดชา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ผลาผล
2. เด็กหญิงพิยดา   จันทวิมล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผลาผล
 
1. นายปริญธร  เทียมสิงห์
2. นางมยุรี   มนตรี