สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองย่างงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาจารีญา   คำประเวศ
 
1. นายจำรูญ   ธุระพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิศา   ราชมูล
 
1. นายจำรูญ   ธุระพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   กรุงสีลา
2. เด็กชายพรพิรุณ   จารีรัตน์
 
1. นางสาวสว่างจิต   พลรัตน์
2. นางสุภัชชา  ปานา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ปานา
2. เด็กชายนัฐพงษ์   ทิพย์วรรณ
 
1. นางสุภัชชา    ปานา
2. นางเยาว์  ศรีอุดร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อักษรวิลัย
2. เด็กชายประกฤษฎ์   แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กชายวรายุธ  ทวีทรัพย์
 
1. นายวิทยา  วงษ์สุริยะอุทัย
2. นายจำรูญ   ธุระพันธ์
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิญญา   วรนาม
 
1. นายวีรชัย   มาตรหลุบเลา