สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา   จังจิต
 
1. นางพนารัตน์   สิทธิสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปวีณา   จังจิต
2. เด็กหญิงพายุริน   วงค์นาแค
3. เด็กหญิงเกวลิน   มหาอุต
 
1. นางศิริพร   มูลทรัพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันตพร   กองศรี
2. เด็กชายบรรจง   วงศ์คำสิทธิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ลีโคกกลาง
4. เด็กหญิงศศิยากร   แดงงาม
5. เด็กหญิงสุภัทรา   ชูชีพ
 
1. นางสาวสุพัตรา   กาสิงห์
2. นางสาวนันทิวา   จันทร์บุญมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายจตุวิทย์    ตรีระศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ   จังจิต
3. เด็กชายวสวัสดิ์   ทองลับ
4. เด็กหญิงสุธิตรา    บัวลอย
5. เด็กหญิงอริศรา   วงษ์สนิท
 
1. นางกฤษณา   สิทธิสาร
2. นางอังศุธร   จันทะคาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย   บรรลุสุข
2. เด็กหญิงเกวลิน   มหาอุต
 
1. นายปัญญาฤทธิ์    ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวสุปัญญา   สำลี
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจตุวิทย์   ตรีระศรี
2. เด็กชายประวิทย์    ชมทอง
3. เด็กชายวสวัสดิ์   ทองลับ
 
1. นายปัญญาฤทธิ์    ถาวงษ์กลาง
2. นายมหิทธิพงศ์   จันทะคาม
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งเจริญ    นารี
2. เด็กชายวัชรพล   บุญเสริม
3. เด็กชายศุภชัย   บรรลุสุข
 
1. นายปัญญาฤทธิ์   ถาวงษ์กลาง
2. นายประทีป   คำพร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิรวดี  ทำนา
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   กองปาน
3. เด็กหญิงเกศสุดา   ลีโคกกลาง
 
1. นางสาวจริยา   ชุมมุง
2. นางสาวสุปัญญา    สำลี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภานุชนาถ   กำหลง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์   ทาจำปา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรลุสุข
 
1. นางสาวสุปัญญา   สำลี
2. นางสาวจริยา   ชุมมุง