สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนกร  ช่างศรี
2. เด็กชายนันติยะ  แพงสมศรี
3. เด็กหญิงปนิดา  แท่นประทุม
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เจริญเตีย
5. เด็กชายอนุสรณ์  นามัง
 
1. นายเรืองศักดิ์  ทัพละ
2. นายเจษฎา  บุญธรรม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายก้องระวี  สิมมะลี
 
1. นายวุฒิชัย  โพโสภา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา   เพียรกุณา
2. เด็กชายชาญชัย  ชิณภักดิ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ไกยสิทธิ์
4. เด็กหญิงดาว  ศรีศักดิ์นอก
5. เด็กชายธนรัฐ  ธรรมิภักดิ์
6. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วมงคล
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  จำปาจันทร์
8. เด็กชายสุภชัย  เอี่ยมมาลา
9. เด็กหญิงสุภาพร  คำหรี่
10. เด็กชายเสกสรรค์  ศรีจำปา
 
1. นายวิสิทธิ์  รักษาชาติ
2. นางละม่อม  รักษาชาติ
3. นายประจวบ  รักษาชนม์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรินดา  แท่นประทุม
2. เด็กหญิงอรัญญา  ท่อนคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทะสอน
 
1. นายวิสิทธิ์  รักษาชาติ
2. นายประจวบ  รักษาชนม์