สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงชวิศา  ทองหนองบัว
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำปาคำ
 
1. นางคมแก้ว  โกวาปี
2. นางศิระประภา  ทองไพร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายดนุพร  หลวงพิมพ์
 
1. นางชุลีพร  สร้อยสีหา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง 6 1. เด็กชายดนุพร  หลวงพิมพ์
 
1. นางชุลีพร  สร้อยสีหา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 17 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วพลงาม
 
1. นางชุลีพร  สร้อยสีหา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กชายวิษณุพงศ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางชุลีพร  สร้อยสีหา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เทศธรรม
2. เด็กหญิงรวิสรา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายชัยวิโรจน์  คำลอย
2. นายอดิศักดิ์  สังขวัตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 16 1. เด็กชายอรินธร  ธูปน้ำคำ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วพลงาม
 
1. นายชัยวิโรจน์  คำลอย
2. นายอดิศักดิ์  สังขวัตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีน้ำคำ
2. เด็กหญิงภารุจา   ม้วนสูงเนิน
 
1. นายชัยวิโรจน์  คำลอย
2. นายอดิศักดิ์  สังขวัตร