สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   โพธิ์ปิ่น
 
1. นายอำคา  ตินนัง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. นางสาวจิราพร   สีหนองบัว
2. นางสาวปภัสศร   ไพรพฤกษ์
 
1. นายบัณฑิต  ปะเสทะกัง
2. นายวรวุธ  มีดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงนภัส   อุบลบาน
 
1. นางยุพาภรณ์  สุระมณี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นายวรวุฒิ   วิเศษสุด
 
1. นางยุพาภรณ์  สุระมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. นางสาวพรรณพร   ครรไลลักษณ์
 
1. นายอำคา  ตินนัง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธัญญารัตน์   ประทุมมาตย์
2. นางสาวพรรณพร   ครรไลลักษณ์
3. นางสาววราภรณ์   ชู้น้ำเที่ยง
 
1. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
2. นางภัทรภร  ปะวะเค
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   อุลมาน
2. เด็กหญิงธิญาดา   ไชยพลงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   เสลมาตย์
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธาดา   ชำนาญงาม
2. นางสาวภัคจิรา  มณีสร้อย
3. นางสาวหฤทัย   สาแก้ว
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดารุวัลย์   วิสัชนาม
2. เด็กหญิงปนัดดา   นรชาญ
3. เด็กหญิงมัณจาริณี   วงษ์สนาม
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อุลมาน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   เจริญสุข
3. เด็กหญิงนิติยา   สีมามาตย์
 
1. นายบัณฑิต  ปะเสทะกัง
2. นางภัทรภร  ปะวะเค