สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนงนภัส   อุบลบาน
 
1. นางยุพาภรณ์  สุระมณี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นายวรวุฒิ   วิเศษสุด
 
1. นางยุพาภรณ์  สุระมณี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. นางสาวพรรณพร   ครรไลลักษณ์
 
1. นายอำคา  ตินนัง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   อุลมาน
2. เด็กหญิงธิญาดา   ไชยพลงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   เสลมาตย์
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธาดา   ชำนาญงาม
2. นางสาวภัคจิรา  มณีสร้อย
3. นางสาวหฤทัย   สาแก้ว
 
1. ดร.ศิริรัตน์  มูลอินทร์
2. นางฉวีวรรณ  ขันคำ