สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาหนองหว้า
 
1. นางจารุวรรณ  พรมมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกัญญา
2. เด็กหญิงสุชานรี  มณีกัลย์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โตหนองหว้า
4. เด็กหญิงอารียา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จำปาบุรี
 
1. นางจารุวรรณ  พรมมา
2. นางสาวฑิฆัมพร  พรมมา