สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายไวยวุฒิ  โฉลกดี
 
1. นางจารุวรรณ  พรมมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  หอกคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  กองนิล
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
2. นางสุภาพ  ขันแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกันยา
2. เด็กชายอิทธิพล  อินใจดี
 
1. นายสุนทร  เศษโถ
2. นางสุภาพ  ขันแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขแสง
2. เด็กหญิงนฤมล  คามจังหาร
3. เด็กหญิงยุภา  อาษาราษฎร์
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ต้วมสูงเนิน
5. เด็กหญิงวนิดา  กะการดี
6. เด็กหญิงวิริญา  จินดาหนา
7. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกันยา
8. เด็กหญิงสุชานรีย์  มณีกัญย์
9. เด็กหญิงสุธาสินี  โตหนองหว้า
10. เด็กหญิงอารียา  จันทร์แสง
 
1. นายสุนทร  เศษโถ
2. นางสุภาพ  ขันแก้ว
3. นายสุเทพ  ปานจันดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจรัสรวี  เสนบุญมี
2. เด็กชายจักริน  วิชาพล
3. เด็กชายนันทชาติ  ใจคำกุล
4. เด็กหญิงบุริมนาถ  นามมะนา
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ต้วมสูงเนิน
6. เด็กชายไวยวุฒิ   โฉลกดี
 
1. นายชัยศิลป์  นารีนาถ
2. นายสุเทพ  ปานจันดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีหาบุญลี
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
2. นางพัฒนี  ขจรภพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงัรัตติกาล  สำโรงแสง
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ผาหนองหว้า
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีหาบุญลี
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิริญา  จินดาหนา
 
1. นางพัฒนี  ขจรภพ