สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุชาวดี  นิลศักดิ์
 
1. นายนิภา  ตรีสูนย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณนิภา  เกตุเหม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงชนากานต์   บ้านเวียง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีหัวโทน
5. เด็กชายธีรศักดิ์  มีอำนาจ
6. เด็กชายนัฐภูมิ    พันชารี
7. เด็กหญิงบุญญพร   โลเกตุ
8. เด็กหญิงพัชราพร   ธรรมเกตุ
9. เด็กหญิงภัทรียา   โยธานันท์
10. เด็กชายฤทธิชัย    เทพาฤทธิ์
11. เด็กหญิงศิริรัตน์    มีอำนาจ
12. เด็กชายศิวกานต์  ว่องไว
13. เด็กชายสิรภพ  ทั่นเส็ง
14. เด็กหญิงสุภิญญา   พันชารี
15. เด็กหญิงหัทยา   ใบฟัก
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วิจิตขะจี
17. เด็กหญิงเบญจพร   มีอำนาจ
18. เด็กชายเสกสรรค์  มั่นจิต
19. เด็กหญิงแก้วพยงค์   บาลคำมี
 
1. นายประสพ    พลพิทักษ์
2. นายทองนาค    หงษ์ลอยลม
3. นางสุขโฉม  ริโยธา
4. นางสาวปทิตตา   ราษฎร์ศิริ
5. นางสาวนริศรา   ธรรมเกตุ