สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  ธรรมมา
2. นายเศรษฐวุฒิ  โยธาจันทร์
 
1. นายประดิษฐ  เจริญภักดี
2. นายนิรุตต์  ดำรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ทองคำ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วงษ์จำปา
 
1. นางสาววารินทร์  สีทะ
2. นางสาวรสริน  เกณฑ์สระคู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวารุณี  พรมแพน
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรชัย  พิกุล
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  พรมมี
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายธนธรรศภ์  คำคุณ
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนิดาพร  โยธาจันทร์
2. เด็กหญิงพรนิภา  จำปาคำ
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พรมทัต
3. เด็กชายณภัทร  บุญสะอาด
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนสี
5. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญสงค์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์พล
7. เด็กชายดุลยพัทร์  วิลารูป
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำดี
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ซารัมย์
10. เด็กชายภคินธร  แพงดี
11. เด็กชายยุทธศาสตร์  คำวงษา
12. เด็กชายรัชชานนท์  มนต์ไธสงค์
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยังสำราญ
14. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ยังสำราญ
15. เด็กหญิงสวิตตา  แก้วประเสริฐ
16. เด็กชายสิทธิโชค  โยธาจันทร์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สุข
18. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  โมสืบแสน
19. เด็กหญิงเจตสุภา  นามหาไชย
20. เด็กชายเอกสิทธิ์  เกณฑ์สระคู
 
1. นายบุญธรรม  เหล่าบ้านเหนือ
2. นายนิรุตต์  ดำรี
3. นายสุวัฒน์  พืชสิงห์
4. นางสุภาพร  คำอำไพร
5. นางลำพูน  เหล่าบ้านเหนือ
6. นางสาวอุษา  รัตนกาญจน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  สีเคลือบ
2. เด็กหญิงปรานปรีญา  นามหาไชย
3. เด็กหญิงมณฑรัตน์  โชคสินสมบูรณ์
 
1. นางลำเพลิน  พรศิริสถิตกุล
2. นายไกรวัฒน์  พรศิริสถิตกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำวงษา
2. เด็กหญิงวรนุช  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงศัทธาทิพย์  ชิดลม
 
1. นางลำเพลิน  พรศิริสถิตกุล
2. นายไกรวัฒน์  พรศิริสถิตกุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตชญา  บุญสงค์
2. นายณัฐวัฒน์  บุญสงค์
3. นายพัชรพงศ์  พันธุชา
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
2. นายสุวิ  พรมแพน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายครรชิตพล  โยธาจันทร์
2. เด็กชายฑนาดรณ์  ชูศรี
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  โยธาจันทร์
 
1. นายประดิษฐ  เจริญภักดี
2. นายสุวิ  พรมแพน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  จำปาคำ
2. เด็กชายวีรยุทธ  สีสมุทร
3. เด็กชายไชยสิทธิ์  โยธาจันทร์
 
1. นายประดิษฐ  เจริญภักดี
2. นายสุวิ  พรมแพน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาพร  จันทะโสม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงเณศรา  คำดำ
 
1. นางสาวสุวรรณ  เผ่าแพทย์
2. นางสาวรสริน  เกณฑ์สระคู
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกอร  ชมพู
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธิทา
3. เด็กหญิงรัตนสมัย  ไชยอุดม
 
1. นางสาวรสริน  เกณฑ์สระคู
2. นางสาวสุวรรณ  เผ่าแพทย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาโยธา
2. เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์  ชิดลม
3. เด็กชายศุภชัย  คูเมือง
 
1. นางสุภาวัน  สุรเสน
2. นางสาวศิริวรรณ  โยธาจันทร์