สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาวแหวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสียงสาว
 
1. นางวิไลลักษณ์  วลัยศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุจินธรา  บุญชม
 
1. นางวิไลลักษณ์  วลัยศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิรดา  ตะเภาพงษ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วลัยศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรญาภรณ์  วันหนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชม
3. เด็กหญิงปิยพร  มีโคกกลาง
 
1. นางกุลเทพ  ไชยสุนทร
2. นายพลกฤษณ์  เทศสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีบุดดา
2. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  มีผล
 
1. นายสหชัย  มาลัย
2. นางสุดาพร  มาลัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณาการ  ช่างคำ
2. เด็กชายปาณัท  เสียงใหญ่
 
1. นายพลกฤษณ์  เทศสิงห์
2. นายณรงชัย  นิลชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยสุนทร
2. เด็กชายชิษณุชา  มีผล
 
1. นางสุดาพร  มาลัย
2. นายสันติสุข  ทิมา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงณีรชา  เมรัตน์
2. นางสาวทิพวรรณ  ช้อนคำ
3. เด็กหญิงนุชจรีย์  สีหมอก
4. เด็กหญิงปนัดดา  พาที
5. เด็กหญิงปิยธิดา  แย้มสรวล
6. เด็กหญิงเจตสุภา  โสสีสุข
 
1. นางกำไล  ชื่นใจ
2. นางกุลเทพ  ไชยสุนทร
3. นางวิไลลักษณ์  วลัยศรี
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมานจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชโยธา
3. เด็กชายวงศกร  นามค้อ
 
1. นางสาวยุพา  มีผล
2. นางสาวนิตยา  ขอนโพธิ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนบดี  เนหล้า
2. เด็กหญิงวรรณิภา  พันพลู
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เล็บขาว
 
1. นางสาวนิตยา  ขอนโพธิ์
2. นางสาวยุพา  มีผล
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายธนาวุฒิ  กะมล
2. เด็กชายพงศกร  อุตมา
3. เด็กชายสงกรานต์  ศรีนฤมล
 
1. นางสาวนิตยา  ขอนโพธิ์
2. นางสาวยุพา  มีผล
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  การะณีโย
 
1. นางสาวนิตยา  ขอนโพธิ์
2. นางสาวยุพา  มีผล